Walter Schupfer Management

Karolina Bernat's

new story for Boys by Girls Magazine

Karolina Bernat grooms for Boys by Girls Magazine, photographed by Magdalena Wosinska