Walter Schupfer Management

Rimi Ura's

new story for Something About Magazine

Rimi Ura styles hair for Something About magazine, photographed by Edgar Berg