Walter Schupfer Management

Sayaka Otama's

new editorial for Mr Porter

Alexander Keyes Rash's hair by Sakaya Otama for Mr Porter, photographed by Thomas Chene